Poradenstvo

Poradenstvo v oblasti systému manažmentu kvality ( SMK )

Poradenstvo v oblasti riadenia projektov

 

Poradenstvo v oblasti systému manažmentu kvality ( SMK )

Poskytovanie poradenskej činnosti pri tvorbe systému manažmentu kvality organizácie a jej príprava na certifikáciu podľa STN EN ISO 9001:2008 - Systémy manažérstva kvality , Požiadavky, je riadené formou projektu. Pre prípravu SMK organizácie poskytovateľ vypracuje plán projektu, ktorý obsahuje dosiahnutie požadovaného cieľa v stanovenom termíne pri dodržaní plánovaných nákladov. Plán je prerokovaný s vedením organizácie a pravidelne kontrolovaný. Poskytovateľ dbá , aby vedenie organizácie a zainteresovaní pracovníci boli informovaní o aktuálnom stave a plánovanom postupe projektu SMK.

 

V rámci poradenskej činnosti je poskytované predovšetkým :

 • vypracovanie štruktúry procesov organizácie
 • návrh struènej a prehľadnej dokumentácie SMK
 • návrh riadenia dokumentácie SMK v elektronickej forme
 • školenie vlastníkov procesov a spracovateľov dokumentácie
 • podpora pri spracovaní dokumentácie
 • vypracovanie dohodnutých dokumentov SMK
 • školenie pracovníkov organizácie
 • príprava na interné audity a spolupráca pri interných auditoch
 • podpora pri výbere certifikačnej organizácie
 • podpora počas certifikačného auditu
 • podpora pri údržbe a zlepšovaní SMK

 

Poradenstvo v oblasti riadenia projektov

Poskytovanie poradenstva v oblasti riadenia projektov informačných systémov je zamerané na dodržiavanie požiadaviek normy kvality STN EN ISO 9001:2008 - Systémy manažérstva kvality, Požiadavky, v procese projektu. Dodržiavanie požiadaviek noriem kvality výrazne znižuje pravdepodobnosť výskytu negatívnych javov pri príprave a realizácii projektov IS a znižuje výskyt sporov medzi odberateľom a dodávateľom produktov projektu.

V rámci poradenskej èinnosti je poskytované:

 • podpora pri vypracovaní plánov projektu a plánu kvality projektu
 • spolupráca pri posudzovaní rizík projektu a návrhu preventívnych opatrení
 • spolupráca pri kontrole priebehu projektu a návrhu korekcných opatrení
 • spolupráca pri odovzdávaní a preberaní produktov
 • spolupráca pri ukončení a vyhodnotení projektu