Outsourcing

 
Služba ousourcingu role manažéra kvality je určená pre organizácie, ktoré potrebujú efektívne znížiť náklady na manažérstvo systému kvality, alebo nemajú k dispozícii kvalifikované interné pracovné kapacity pre zabezpečenie úloh manažéra kvality. Predmetom služby je komplexná starostlivosť o udržiavanie, aktualizáciu a zlepšovanie systému manažérstva kvality organizácie.
V rámci tejto služby sú poskytované predovšetkým nasledovné výkony:

 • Vypracovanie, prerokovanie, zabezpečenie realizácie a vyhodnotenie ročného plánu za oblasť systému manažérstva kvality
 • Koordinácia činností pri inovácii procesov, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva kvality
 • Zabezpečenie aktualizácie a riadenia dokumentácie systému manažérstva kvality
 • Zabezpečenie plánu a výkonu interných auditov systému manažérstva kvality, kontrola realizácie nápravných a preventívnych opatrení a vyhodnotenie ich účinnosti
 • Príprava organizácie na externé audity a zabezpečenie realizácie opatrení pre odstránenia nálezov z externých auditov
 • Overovanie dokumentácie systému manažérstva kvality z hľadiska požiadaviek normy ISO 9001:2008
 • Vyhodnotenie informácií o efektívnosti procesov, spokojnosti zákazníkov a spokojnosti zamestnancov
 • Príprava periodických správ pre preskúmanie systému kvality manažmentom spoločnosti
 • Ďalšie výkony podľa požiadaviek objednávateľa súvisiace s predmetom zmluvy a dohodnuté v mesačných plánoch, predovšetkým podpora kvality realizovaných projektov formou:
  • Prerokovania a špecifikácie požiadaviek zákazníka na charakteristiky kvality pripravovaných projektov
  • Spolupráce pri vypracovaní plánov kvality pre pripravované projekty a zákazky
  • Podpora vedúceho projektu počas realizácie projektu z hľadiska aplikácie systému kvality
  • Vyhodnotenie ukončených projektov a zákaziek z hľadiska systému kvality.